Τι είναι η Κτηματογράφηση;

H Κτηματογράφηση είναι η διαδικασία καταγραφής της ακίνητης περιουσίας, η οποία ενσωματώνει τόσο νομικές πληροφορίες - δηλαδή κάθε νόμιμο έγγραφο που δημιουργεί/τροποποιεί/επηρεάζει την νομική κατάσταση ενός ακινήτου -  όσο και χωρικές πληροφορίες. H Κτηματογράφηση δημιουργεί μία βάση δεδομένων με κέντρο το ακίνητο και όχι με κέντρο τον κύριο του δικαιώματος, όπως συμβαίνει σήμερα στα Υποθηκοφυλακεία. Επιπλέον καταγράφει και δικαιώματα που δεν είναι καταχωρισμένα σε καμιά βάση δεδομένων, όπως αυτά της χρησικτησίας.

Ποιοι υποβάλλουν Δήλωση;

Δήλωση πρέπει να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει οποιοδήποτε εγγραπτέο δικαίωμα (π.χ. πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, δουλείες προσωπικές ή πραγματικές, προσημείωση υποθήκης ή άλλο εμπράγματο βάρος, αγωγή που έχει εγγραφεί στα βιβλία αγωγών κ.λ.π.) σε ακίνητο της περιοχής που κτηματογραφείται.

Πού υποβάλλεται η Δήλωση;

Η Δήλωση υποβάλλεται είτε στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης και εξυπηρέτησης πολιτών, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ktimatologio.gr

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όταν θα ξεκινήσει η περίοδός υποβολής δηλώσεων, θα μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία κτηματογράφησης, στις κινητές μονάδες ενημέρωσης και στα γραφεία εξυπηρέτησης στην Αθήνα.

Πότε υποβάλλεται η δήλωση;

Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής δήλωσης.

Οι κάτοικοι εσωτερικού έχουν προθεσμία τριών (3) μηνών και οι κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο έξι (6) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης.

Τι πρέπει να κάνω πριν επισκεφτώ το Γραφείο Κτηματογράφησης

Πριν επισκεφτώ το Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει :

  1. Να βρω και να συγκεντρώσω όλους τους τίτλους, δηλαδή τα νομικά έγγραφα, που τεκμηριώνουν το δικαίωμα για το οποίο θα υποβάλω δήλωση (δείτε και ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ).
  2. Να βρω το τοπογραφικό του ακινήτου εάν υπάρχει ή/και να βεβαιωθώ ότι μπορώ να εντοπίσω και να υποδείξω την θέση του ακινήτου μου στον χάρτη.
  3. Να έχω μαζί μου την Αστυνομική μου Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής και ένα αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού μου Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
  4. Αν τη δήλωση την υποβάλει τρίτος για λογαριασμό μου, να έχει απλή εξουσιοδότηση εφόσον η δήλωση έχει συμπληρωθεί (στο κατάλληλο έντυπο) και υπογραφεί από εμένα, τον κύριο του δικαιώματος. Εάν τη δήλωση την υποβάλει και την υπογράψει τρίτος, τότε αυτός θα πρέπει να έχει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τι κόστος συνεπάγεται η υποβολή Δήλωσης;

Σύμφωνα με τον νόμο, το τέλος κτηματογράφησης είναι για τις αστικές περιοχές – όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – 35€ για τους κύριους χώρους και 20€ για του βοηθητικούς π.χ. αποθήκες, γκαράζ. Το τέλος των 20€ για τους βοηθητικούς χώρους καταβάλλεται μόνο αν οι χώροι αυτοί είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα του διαμερίσματος.

Το τέλος κτηματογράφησης για τις αγροτικές περιοχές – όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ –για τα φυσικά πρόσωπα είναι 35€ για κάθε δικαίωμα έως τα δύο πρώτα δικαιώματα εντός του ίδιο Προκαποδιστριακού ΟΤΑ και για κάθε επόμενο δικαίωμα το τέλος είναι μηδενικό. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα αλλά και για τα φυσικά για δικαιώματα πέραν των κυριοτήτων και των δουλειών.

Μετά την Υποβολή Δήλωσης τι;

  • Όσοι υποβάλλουν δήλωση, θα ενημερωθούν μέσω email για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της δήλωσής τους, αρχικώς, κατά την Προανάρτηση
  • Θα υπάρχει προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών για την υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων.
  • Στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου μέσω email για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της δήλωσής τους μετά και την επεξεργασία των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων με την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων.
  • Θα υπάρχει προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημέρα της ανάρτησης για κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων (4) μηνών για κατοίκους εξωτερικού, για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης/ένστασης επί των αναρτηθέντων στοιχείων.
  • Μετά από τις διορθώσεις και την εξέταση των ενστάσεων, οι εγγραφές της βάσης θα αποτελούν τις Αρχικές εγγραφές του Κτηματολογικού  Γραφείου.
  • Τα ακίνητα που δε θα δηλωθούν από δικαιούχο, θα καταγραφούν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η οποία διαρκεί περίπου 3,5 χρόνια, ακολουθεί προθεσμία 7 ετών τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο, τους κατοίκους εξωτερικού και τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό. Με την παρέλευση των προθεσμιών αυτών (ή των νέων σε περίπτωση παρατάσεων) τα ακίνητα θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.